İç Yapı Mimarlık Kentsel dönüşüm projelerinde toplumu bilinçlendirerek kültürel, sosyal, ticari,bilimsel kullanıcıları ilgilendiren tüm planlama tasarım projelendirme ile ilgili kentsel dönüşüm alanında fikir üretmek, proje üretmek amacı ile 2d ve 3d çizimleri ile çalışmalarına devam etmektedir.

Kentsel tasarım projelerimizde yaptığımız tasarımlara   ilişkin projelerimizde Bakanlıkça onaylanan usul ve esas belirlenir. Kentsel tasarım projelerimizde, ölçeğin niteliğine göre farklı ayrıntıları içerecek şekilde hazırlanır.

Kentsel tasarım projesi doğrultusunda tasarım projelerinde mekânın imge, anlam ve kimlik kazanmasını, estetik ve sanat değerinin yükseltilmesini, yapıların bir uyum içerisinde ve bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenmesini amaçlayan ve mekânsal planlama sistematiği içerisinde uygulamaya yönelik kılavuz ve tavsiye niteliğinde kararları içerecek şekilde kentsel tasarım rehberi hazırlanır.

Kentsel proje çözümlerinde   yaya bölgeleri Sokak ve binaların tasarımında erişilebilirlikle beraber mekânların aydınlatılması, sokakların birbiriyle ilişkisi, sokak ve meydanlara güvenli erişim ortamının sağlanması da esas alınarak tüm ayrıcalıklar projelendirmesini ve  tasarımını yapmaktayız.

 Kentsel tasarım projelerinde, alanın özelliğine göre yapılar arasında mimari ve mekân tasarımına ilişkin ayrıntılar ile doğal, kültürel, sosyal, ekonomik, ulaşım ve teknik altyapıya ilişkin veriler dikkate alınır.

 Kentsel tasarım projeleri genel olarak; koruma, sağlıklaştırma, iyileştirme, yenileme politikalarını içeren, ulaşım, Kentsel tasarım, fonksiyon ilkelerini ortaya koyan, çeşitli şemalar ve tasarım ilke ve detayları ile desteklenen bir biçimde hazırlanır.

Kentsel dönüşüm Projelerinde; uygulama yapılacak alanın ihtiyaç programı ve alan verileri doğrultusunda, açık mekânların kapalı mekânlarla birlikte düzenlenmesi, toplu taşıma, taşıt, yaya, bisiklet, otoparklar, servis gibi genel ulaşım-dolaşım sorunlarının çözümü, çevre düzenlemesi ve altyapıya ilişkin koşullar, çevre yapılarla ilişkilerin kurulması ve her türlü düzenlemenin temel ilkeleri belirlenir.

Kentsel tasarım projelerini ayrıntılı olarak tasarlıyoruz; ada içi veya dışı planlar, proje alanındaki ulaşım-dolaşım ilişkileri ve açık-kapalı alanlara ilişkin tasarımları en ince noktasına kadar inceliyoruz, arazi ve yapı düzenlemelerine ilişkin kotlandırmaları yapıyoruz, yönlenme, bahçe mesafelerini hesaplıyoruz, kütleler arası mesafe gibi kütle düzenlemeleri yapıyoruz, işlevlerin yatay ve düşey dağılımlarını ayarlıyoruz, bitkilendirmenin genel karakteri peyzaj mimarisi, su ögesi kullanımı, tüm elemanların ölçülendirilmesi, malzemenin belirlenmesi, kütle, gabari, şematik plan çizimleri gibi yapılara ait mimari konsept projeleri ile anlatım için uygun olabilecek ölçekte yeterli sayıda görünüş, kesit, silüet, 3 boyutlu olarak arazi üzerinde modellenmesinin tasarımlarını yapıyoruz. Ayrıca detay listesi, aydınlatma elemanları, yönlendirme ve tanıtım levhaları, çöp kutuları ve benzeri kent mobilyalarına ait ayrıntılar ve kesin proje raporu da bu çalışma kapsamında tasarımlarını yapıyoruz.